Psycholog w szkole

wpis w: Psycholog | 0

Celem pracy psychologa szkolnego jest udzielanie pomocy oraz wsparcia uczniom, rodzicom uczniów, wychowawcom klas i nauczycielom, a także współpraca ze specjalistami w szkole oraz w innych placówkach oświatowych i pomocowych.

Pomoc i wsparcie udzielane uczniom:

 • prowadzenie specjalistycznych zajęć indywidualnych z uczniami posiadających orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami przejawiającymi zachowania problemowe, wskazanymi przez wychowawców klas i/lub na prośbę rodziców;
 • rozmowa i wsparcie psychologiczne ucznia, który z własnej inicjatywy zgłosi się do psychologa szkolnego;
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w kilkuosobowych grupach uczniów, których celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych;
 • interwencja i objęcie opieką psychologiczną ucznia w nagłej sytuacji kryzysowej na terenie szkoły, zgłoszonej psychologowi przez wychowawcę lub innego nauczyciela;
 • udzielanie uczniom pomocy, wsparcia i porad dotyczących radzenia sobie z presją rówieśników;
 • udzielanie uczniom pomocy, wsparcia i porad dotyczących trudności na tle konfliktów rodzinnych;
 • organizacja programów profilaktycznych i wskazywanie uczniom podczas spotkań grupowych i indywidualnych sposobów spędzania wolnego czasu, alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych, metod radzenia sobie ze stresem;
 • rozmowa z uczniami na temat ich potrzeb, oczekiwań, wartości, postaw; wskazywanie na ważne wartości w życiu oraz promowanie właściwych postaw;
 • wspieranie twórczej aktywności uczniów, ich kreatywnych pomysłów i pomoc w umożliwieniu im realizacji ich pomysłów we współpracy z pedagogiem szkolnym i nauczycielami.

Pomoc i wsparcie udzielane rodzicom:

 • rozmowy i indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów;
 • udzielanie porad rodzicom w sprawach wychowawczych, wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów w relacjach z dziećmi;
 • rozmowa z rodzicami na temat możliwych sposobów łagodzenia konfliktów z ich dziećmi w domu rodzinnym;
 • udzielanie rodzicom informacji na temat placówek wspierających rodzinę i udzielającym pomocy członkom rodziny w sytuacji konfliktów małżeńskich, przemocy domowej oraz pomoc w skontaktowaniu się z taką placówką;
 • rozmowa z rodzicami na temat sposobów i form pomocy ich dzieciom przeżywającym osobiste trudności, sytuacje kryzysowe i wspólne organizowanie takiej pomocy;
 • w razie potrzeby sugerowanie rodzicom ucznia podjęcia współpracy z innymi specjalistami: logopedą, socjoterapeutą, psychologiem, psychiatrą lub psychoterapeutą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • przekazywanie rodzicom zaleceń psychologa dotyczących sposobu postępowania z ich dziećmi (według potrzeb; również w formie pisemnej).
 • postulowanie rodzicom podjęcia przez ich dziecko terapii / psychoterapii w specjalistycznej placówce, w sytuacjach, gdy jego stan zdrowia / stan psychiczny mógłby wskazywać na taką potrzebę.

Pomoc i wsparcie udzielane nauczycielom:

 • wspomaganie nauczycieli przy realizowaniu przez nich planu pracy wychowawczej;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych;
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i zajęć integrujących uczniów w klasach, jeśli psychologowi zgłoszona zostanie taka potrzeba przez wychowawców, rodziców bądź samych uczniów;
 • wskazywanie nauczycielom na potrzebę dostosowania metod dydaktycznych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb ucznia;
 • udzielanie nauczycielom informacji na temat specyficznych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych danego ucznia;
 • wspieranie nauczycieli pod względem merytorycznym w pełnionych przez nich funkcjach;
 • zachęcanie nauczycieli do twórczego podejścia do ich pracy z uczniami, udoskonalania ich metod pracy i lepszego przystosowania do aktualnych potrzeb uczniów;
 • wsparcie informacyjne nauczycieli dotyczące specyfiki okresu rozwojowego uczniów oraz pomaganie im w interpretacji zachowań uczniów mających problemy z przystosowaniem się do szkolnej sytuacji;
 • udzielanie porad nauczycielom z zakresu metod postępowania z uczniami przejawiającymi problemowe zachowania;
 • rozmowy z wychowawcami klas oraz nauczycielami na temat predyspozycji uczniów z ich klas oraz konsultowanie z nimi pomysłów na sposoby mogące rozwinąć zdolności uczniów;
 • współpraca w szkole z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rozwijające pasje, zainteresowania i talent uczniów; zachęcanie uczniów do udziału w takich zajęciach;
 • przeprowadzanie rozmów, wywiadów z wychowawcami klas, innymi nauczycielami i z rodzicami na temat specyficznych trudności ucznia oraz jego słabych i mocnych stron;
 • opracowywanie (według potrzeb) narzędzi przydatnych w diagnozowaniu specyficznych problemów uczniów oraz ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (ankiety, kwestionariusze itp.);
 • pozyskiwanie rodziców do wspierania oddziaływań wychowawczych ze strony wychowawców i innych nauczycieli w stosunku do ich dzieci;
 • podjęcie przez psychologa roli mediatora w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w sytuacjach potrzeby załagodzenia sporu pomiędzy uczniami bądź uczniami a nauczycielem;
 • zaplanowanie przy współpracy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcą klasy strategii postępowania w przypadku potrzeby rozwiązania konfliktowej sytuacji w klasie i podjęcie konkretnych działań;
 • opracowywanie ankiet dla wychowawców pomocnych w zdiagnozowaniu sytuacji poszczególnych uczniów oraz sytuacji w klasie (według potrzeb);
 • współpraca z zespołem nauczycieli przy opracowywaniu IPET;
 • wygłoszenie wykładu, prelekcji dla nauczycieli na temat zgodny z aktualnym zapotrzebowaniem w szkole.

Współpraca ze specjalistami i placówkami pomocowymi:

 • konsultacje z innymi specjalistami i osobami znającymi sytuację ucznia – z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, lekarzem, OPS, policją, sądem, kuratorami itp.;
 • w razie potrzeby wnioskowanie o skierowanie ucznia na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ;
 • sugerowanie wychowawcom oraz rodzicom ucznia podjęcia współpracy z innymi specjalistami: logopedą, socjoterapeutą, psychologiem, psychiatrą lub psychoterapeutą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • postulowanie udziału ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych lub innych – odpowiednich do rozpoznanych potrzeb ucznia;
 • współorganizacja:
  • Dni Integracji w szkole
  • obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu „Na niebiesko dla autyzmu”
 • Współpraca z zespołem specjalistów przy opracowywaniu IPET.

Tekst opracowała: Agnieszka Gruszczyńska