Fot. Otwarcie naszej Szkoły Podstawowej
Fot. Otwarcie naszej Szkoły Podstawowej

Z kroniki szkolnej z roku 1985 –
Obchody 30–lecia szkoły:

„W dniu 15 listopada 1955 roku, w obecności przedstawicieli Partii, Rady Narodowej społeczeństwa zostało dokonane uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 12 w Chorzowie Batorym. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami setnej rocznicy zgonu największego polskiego poety Adama Mickiewicza.

Najwyższe urzędy partyjne i państwowe piastowali wówczas:

Ø        Bolesław Bierut – pierwszy sekretarz KC PZPR,
Ø        Aleksander Zawadzki – przewodniczący Rady Państwa.

Na terenie miasta Chorzowa I Sekretarzem MK PZPR był Józef Ziętek. Pozostałe urzędy piastowali: Józef Łoś – Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Tadeusz Śruta – kierownik Wydziału Oświaty, Maks Drabik – Podinspektor Szkolny.

Młodzież przed otwarciem szkoły nr 12 uczęszczała do szkoły 30-tej. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, szkoła liczyła 410 uczniów. Młodzież została rozmieszczona w 13 oddziałach:

3 klasy I 103 uczniów
2 klasy II 72 uczniów
2 klasy III 66 uczniów
2 klasy IV 50 uczniów
2 klasy V 48 uczniów
1 klasa VI 38 uczniów
1 klasa VII 33 uczniów

Pierwszym kierownikiem nowo wybudowanej szkoły był Józef Maśka, obecnie już nieżyjący. W skład grona pedagogicznego wchodziło 13 osób:

Fot. Akt nadania imienia Marcelego Nowotki
Fot. Akt nadania imienia Marcelego Nowotki
Maśka Józef – kierownik szkoły
Tiller Marta Raduj Jadwiga
Kobylińska Helena Kozińska Anna
Pinkowska Wiesława Stawiarski Władysław
Kozak Aleksandra Kotala Krystyna
Woźniak Zofia Świercz Henryk
Bednarczyk Krystyna Witor Józef

.

Po odejściu ze stanowiska kierownika szkoły pana Józefa Maśki w roku 1962 funkcję tę pełnił pan Henryk Wołczyński (obecny na uroczystościach 50-lecia – przypis aktualny). Zastępcą kierownika szkoły była pracująca do dziś (1985 r. – przypis aktualny) pani Helena Kobylińska. Ponadto od dnia powstania szkoły do dnia dzisiejszego uczą: pani Zofia Pyrek, pani Helena Witor, pani Czesława Szwedowska.

14 grudnia 1978r. w XXX Rocznicę Kongresu Zjednoczeniowego Polskiego Ruchu Robotniczego nastąpiła uroczystość nadania SP nr 12 przy ulicy Skrajnej 2 imienia Marcelego Nowotki. Aktu nadania oraz odsłonięcia płaskorzeźby patrona dokonał:

Ø        Wicekurator Z. Dudziński
Ø        Sekretarz KM PZPR L. Fudala.

.

Dnia 1 września odbyła się uroczystość przekazania sztandaru szkole, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski oraz Opiekuńczy Zakład Walcowni Rur Huty Batory. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych miasta oraz delegacje Komitetu Rodzicielskiego Huty Batory I ZBOWiD-u.”

 

 

Pierwsza klasa Integracyjna, wrzesień 1995
Pierwsza klasa Integracyjna, wrzesień 1995

Historia naszej szkoły w pigułce:

 • W latach 1955-1962 kierownikiem szkoły był Józef Maśka
 • W latach 1962 – 1972 kierownikiem szkoły był Henryk Wołczyński
 • W latach 1972-1976 dyrektorem szkoły była Gertruda Niemiec
 • W latach 1976-2000 dyrektorem szkoły była Krystyna Irlik
 • W roku 1985 szkoła liczyła 597 uczniów w poszczególnych klasach.
 • W roku szkolnym 1994/95 powstała w szkole pierwsza klasa integracyjna
 • W roku 2000 dyrektorem szkoły został Zdzisław Witkowski
 • W roku szkolnym 2003/2004 szkoła zmieniła nazwę. Pełna nazwa brzmi:
  Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
 • W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie szkoły uzyskali najlepszy wynik w mieście w testach kompetencji klas szóstych

Rok 2005 był rokiem jubileuszowym. Oblicze szkoły na przestrzeni mijających lat tworzyli przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele, którzy swoją osobowością nadają szkole nowy, wyjątkowy obraz.  Lata 2005-2015 to kontynuacja działalności dyrektora mgr Zdzisława Witkowskiego.

Kolejna dekada (2005-2015) w historii placówki to nowe tradycje wprowadzane przez nauczycieli i uczniów, które kontynuowane i celebrowane są w większości do dzisiaj. To również sukcesy uczniów, wydarzenia i ludzie mający wpływ na wymiar i współczesny kształt szkoły. Do uroczystości, które weszły do tradycji należy między innymi Dzień Dziecka, podczas którego nauczyciele wcielają się w postaci z bajek, prezentując podopiecznym klasykę literatury dziecięcej.

Ta forma obchodów kultywowana jest w szkole od 2006 roku.

Inne uroczystości cieszące się zainteresowaniem uczniów to Dzień Europejski.

Zdjęcia z 2015 roku:

Fot. "Dzień Śląski".
Fot. „Dzień Śląski”.
Fot. Dzień Europejski.
Fot. Dzień Europejski.
Fot. Międzynarodowy Turniej Scrabble
Fot. Międzynarodowy Turniej Scrabble

Nauczyciele wprowadzili w tym czasie szereg wydarzeń, które na stałe wpisały się w harmonogram pracy szkoły. Na uwagę zasługują liczne wycieczki krajoznawcze, obóz pływacki czy Marsze historyczno-krajoznawcze zainicjowane po raz pierwszy w roku 2012, których celem jest poznanie regionu i jego historii.

Fot. Uczniowie podczas marszów historyczno-krajoznawczych po Chorzowie Starym.
Fot. Uczniowie podczas marszów historyczno-krajoznawczych po Chorzowie Starym.
Fot. 2. Uczniowie podczas marszów historyczno-krajoznawczych po Chorzowie Starym.
Fot. 2. Uczniowie podczas marszów historyczno-krajoznawczych po Chorzowie Starym.
Fot. Obóz pływacki, Wisła 2013 rok.
Fot. Obóz pływacki, Wisła 2013 rok.

W roku szkolnym 2008/2009 został założony przez panią mgr Joannę Kine chór szkolny, który do dzisiaj jest artystyczną wizytówką szkoły (więcej o chórze w zakładce osiągnięcia).

Fot. Chór podczas jednego z występów, 2009 r.
Fot. Konkurs Piosenki Turystycznej, 2009 r.
Fot. Uczniowie klas VI podczas wycieczki do Warszawy.
Fot. Uczniowie klas VI podczas wycieczki do Warszawy.

Początki XXI to także krok
w stronę nowoczesności: powstaje pracownia komputerowa wyposażona w laptopy, sale lekcyjne zostają zaopatrzone
w rzutniki, tablice interaktywne,
a w bibliotece powstaje Centrum Multimedialne. W roku szkolnym 2012/2013 wprowadzono dziennik elektroniczny Librus, który funkcjonuje do dzisiaj. W tym okresie również sala językowa została wyposażona w sprzęt do nauki języków obcych.

Ze względu na fakt, że szkoła organizuje specjalistyczne zajęcia,
w latach od 2013 do 2014 wygospodarowano, wyremontowano
i urządzono gabinety do zajęć
z psychologiem, pedagogiem szkolnym. Obecnie prowadzone są też zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne, których celem jest wszechstronny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Otwarto dwa oddziały, w których wprowadzono eksperyment pedagogiczny polegający na nauczaniu matematyki nowatorskimi metodami. Mentorką i pomysłodawczynią tego eksperymentu była Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (pedagog specjalny, wykładowca, autorytet w dziedzinie pedagogiki specjalnej). Nauczyciele, którzy podjęli się tego wyzwania pedagogicznego zdobyli w tym zakresie niezbędne kwalifikacje. W tym samym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie rozpoczęło blisko 100 uczniów w 5 oddziałach.

W roku szkolnym 2015/2016 dyrektorem szkoły została mgr Hanna Gościniak, natomiast funkcję wicedyrektorów objęły mgr Aneta Mioduszewska i mgr Sylwia Wielgosz. Ostatnie lata to wyposażenie sal
w sprzęt dydaktyczny i zakupienie nowych mebli. W roku szkolnym 2016/2017 utworzono w szkole oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich  W związku z powyższym odświeżono salę i przygotowano ją na przyjęcie najmłodszych.

Dzięki zaangażowaniu uzdolnionych nauczycieli odnowiono również wnętrze szatni szkolnej dla uczniów klas 0-1. Nowy wizerunek otrzymała także sala językowa.

Dzisiaj w szkole uczniowie poza realizacją podstawy programowej mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji na rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych. Proces dydaktyczno-wychowawczy realizuje 65 osobowa kadra pedagogiczna, z czego zdecydowana większość posiada wykształcenie wyższe.

Na zdjęciu powyżej poświęcenie sztandaru podczas uroczystej mszy świętej 19.11. 2015.
Obecnie placówka funkcjonuje jako 6-letnia szkoła podstawowa, która kształci 400 uczniów w 20 oddziałach (w tym 14 oddziałów integracyjnych).

Jubileuszowe obchody 60-lecia szkoły przebiegały w przyjaznej atmosferze pod znakiem wielu wydarzeń artystycznych. W harmonogram uroczystości wpisano część artystyczną w MDK Batory, sadzenie drzewek i festyn rodzinny.