Wyprawka szkolna

wpis w: Dla Rodziców | 0

Rządowy  program  pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”

 

 Do kogo skierowana jest pomoc?

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 programem pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” będą objęci uczniowie:

 • klas VI szkoły podstawowej,
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną:
 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 7. oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (punkt 1-6).

 

 • Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu „Wyprawka Szkolna”?

 Dla wyżej wymienionej grupy uczniów przewidziano dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, które wynosi maksymalnie 325 zł.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

 

 • Jak ubiegać się o pomoc?

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 13.09.2016r.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka);
 • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”);
 • kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nastąpi do dnia 18 listopada 2016 roku.

 

Wniosek można pobrać z sekretariatu szkoły  lub TUTAJ

Pobierz Oświadczenie

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Wyprawka Szkolna” znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2016-2017.html

 

 

Opracowała: Sylwia Przybylska, pedagog szkolny