Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.09.2022 r.

Początek zebrania

Przywitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Panią Dyrektor i przewodniczącą Rady Rodziców, przedstawienie programu obrad.

Wybory do Prezydium Rady Rodziców:

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – p. Monika Szczepaniak (5a)

Zastępca – p. Karina Indryka (5b)

Sekretarz – p. Alicja Ciupa (8a)

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2022/2023:

p. Agnieszka Stadnik (2b)

p. Anna Golf (4c)

  • Skład Komisji Skrutacyjnej w roku szkolnym 2022/2023:

p. Izabela Olszówka (8c)

p. Anna Kardasz (8b)

UCHWAŁA NR 1 2022/2023

Kalendarz Szkolny

Rada rodziców jednogłośnie przychyliła się do propozycji nauczycieli wskazującej dni dodatkowo wolne (dyrektorskie) i będą to:

31.10.2022

02.05.2023

04-05.05-2023

23-25.05.2023

09.06.2023

Zmiany w Statucie Szkoły

Na skutek rządowych rozporządzeń nastąpiły zmiany w statucie szkoły:

od teraz Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć i przejściu na nauczanie zdalne. Może to zrobić, gdy nastąpi: stan epidemii, stan zagrożenia z powodu imprez masowych, nieodpowiedniej temperatury, nadzwyczajnego zagrożenia życia i bezpieczeństwa.

Została dokładnie opisana procedura nauczania zdalnego.

Dopuszczono również możliwość nauczania indywidualnego z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość;

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli: pozostają dwa stopnie awansu – nauczyciel początkujący, nauczyciel mianowany;

zawarto zasady funkcjonowania stołówki uściślono formy i terminy płatności za obiady jak również sposoby egzekwowania należności;

powołano nowe stanowisko „Pedagog Specjalny” – w statucie określono jego zadania jak i uprawnienia.

ustalono, iż w klasach 1-2 nie ma wyróżnień na koniec rokuszkolnego, tzw. wzorowego ucznia. Dopiero w 3 klasie uczeń może zostać wyróżniony plakietką i nagrodą rzeczową.

na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel nie może zadawać i przeprowadzać prac pisemnych;

wpisano kary, jakie może stosować Dyrektor w stosunku do ucznia: przeproszenie, przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego, prace porządkowe na rzecz szkoły;

Rada Pedagogiczna zrezygnowała z regulaminu stroju uczniowskiego. Pozostał wpis o schludnym stroju ( bez obraźliwych/zakazanych elementów/symboli oraz zakaz noszenia niebezpiecznej biżuterii)

Program profilaktyczno-wychowawczy

Badania przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców wykazały, że  nastąpiła poprawa zachowania w internecie, zmniejszyła się cyberprzemoc, natomiast wzrósł problem samookaleczenia, autoagresji oraz używek: alkoholu, papierosów i e-papierosów.

Z tego powodu w danym roku szklonym będą wdrażane następujące programy:

Autorskie programy i działania profilaktyczne:

Pogram autorski „ Nie ma kaleki jest człowiek”

Program antyuzależnieniowy dla klas VI

Program edukacji zdrowotnej dla klas I-III „Apetyt na zdrowie”

Zajęcia „Ja i moje emocje” dla klas III

Zajęcia przeciw agresji „Nasza klasa – relacje w klasie” dla klas IV

Innowacja „ W wielobarwnym świecie uważności” dla chętnych uczniów klas VI-VIII

Tydzień równowagi emocjonalnej

* Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – 23.02.2023 – warsztaty dla klas VIII

* Dzień Psychologa – dzień otwarty dla rodziców i uczniów – luty 2023

Zewnętrzne programy profilaktyczne:

Program „Cukierki” – klasy I

Przesiewowe badanie słuchu – klasy I

Program „Bezpieczne Życie” – Klasy II

”Bieg po zdrowie” – program edukacji antytytoniowej dla klas IV

„Trzymaj formę” – program Państwowej Inspekcji Sanitarnej – klasy V

„Między nami kobietkami” – program edukacyjny dla dziewcząt klas VI

„Znamię ? Znam je!” – program profilaktyki czerniaka

Program profilaktyczno-wychowawczy został zatwierdzony jednogłośnie

UCHWAŁA NR 2 2022/2023

Remont Szkoły

Wielotorowy remont szkoły odbywa się zgodnie z planem.

Na dzień spotkania RR został ukończony etap wymiany grzejników w klasach, trwają pracę w kotłowni oraz końcowe prace przy remoncie wentylacji kuchni.

Zakończenie remontu przewidziane jest na listopad 2023.

Regulamin akcji „Lekki Tornister”

Podczas zebrania został przedstawiony i uchwalony regulamin szkolnej akcji Lekki Tornister o następującej treści:

Akcja została zainicjowana przez Szkolną Radę Rodziców pod nazwą „Lekki Tornister” w odpowiedzi na profilaktykę zapobiegania wadom postawy uczniów, wywołanym poprzez ciężkie, przeładowane m.in. podręcznikami, plecaki szkolne.

Akcja „Lekki Tornister” sfinansowana jest w całości ze środków pochodzących ze składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców.

Akcja polega na zakupie drugiego kompletu podręczników, które pozostają do wykorzystania przez uczniów w szkole, dzięki czemu uczniowie biorący udział w akcji „Lekki Tornister” nie noszą w plecakach podręczników przedmiotowych.

Podręcznikami zakupionymi w ramach akcji „Lekki Tornister” zarządza opiekun biblioteki szkolnej.

Zapotrzebowanie na podręczniki składa Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Akcja „Lekki Tornister” skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (zwana dalej SP 12).

 Do akcji „Lekki Tornister” może przystąpić każdy uczeń SP 12, którego rodzice/opiekunowie w każdym roku szkolnym opłacili sugerowaną przez Radę Rodziców wysokość składki na fundusz Rady Rodziców

Uczniowie, których rodzice/opiekunowie nie dokonali opłaty składki lub opłacili w kwocie mniejszej niż sugerowana, nie mogą przystąpić do akcji „Lekki Tornister”.

Udział w akcji „Lekki Tornister” nie jest obowiązkowy .

Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą zostać zatwierdzone przez Radę Rodziców zwykłą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3 2022/2023

Priorytety szkoły na rok 2022/2023

Priorytetem szkoły na rok 2022/2023 jest budowanie relacji i integracji Stąd pomysł innowacji pt. „Święta jakich świat nie widział”

Raz w miesiącu będziemy celebrować jedno dziwne święto, co będzie sprzyjało pogłębieniu więzi, dobrym emocjom i dobrym humorom. Wśród świąt znajdą się m.in: dzień szelek, dzień herbaty, dzień życzliwości i dobrych uczynków, dzień dinozaura, dzień jednorożca, dzień posprzątanego biurka i inne.

W budowaniu relacji i integracji pomogą również zaplanowane wycieczki dla poszczególnych klas, o których szczegółach poinformują wychowawcy.

Przy temacie planowanych wycieczek szkolnych przedstawiona została wycieczka – nagroda dla uczniów wyróżnionych w roku szkolnym 2021/2022. Wycieczka odbędzie się do Sztolnia Królowej Luizy, 23.09.2022

Akcje organizowane na rzecz szkoły.

Zbieranie nakrętek

Pieniądze zebrane z nakrętek przeznaczymy na pomoc wolontaryjną i na potrzeby samorządu uczniowskiego.

Prośba Pani Dyrektor: jeśli ktoś ma duże auto i mógłby przewieźć nakrętki do miejsca skupu – proszony jest zgłoszenie chęci pomocy poprzez Librus do Pani Dyrektor.

Coolpack

Niestety nie udało nam się wygrać nagrody głównej ale w dalszym ciągu bierzemy udział w 2 etapie konkursu, gdzie możemy walczymy o szafę pełną prezentów dla szkoły – szczegółowe informacje będą przekazane Librusem.

Akcja „Ubrania do Oddania”

Zbiórka ubrań organizowana przez fundację, której celem jest pozyskanie pieniędzy na doposażenie szkoły w multimedialne telewizory lub monitory – szczegóły akcji będą podane Librusem

Kiermasze

Planowane są 2 kiermasze świąteczne, podczas których liczymy na zaangażowanie rodziców w dostarczeniu fantów. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu przeznaczone będą na malowanie sal po remoncie.

Wnioski nauczycieli

Ks. Sebastian Mandrysz poprosił Radę Rodziców o sfinansowanie zakupu książek do religii dla klas III i VI (książki mogłyby zasilić również akcję lekki tornister w kolejnych latach).

Rada Rodziców zgodziła się na zakup 15 podręczników na klasę. Jeśli praca w trybie „jeden podręcznik na ławkę” będzie uciążliwa, Rada rozważy zakup kolejnych egzemplarzy.

Wnioski rodziców

Podczas spotkania Rady wrócono do tematu oceny z zachowania.

Od klasy 4 uczniowie muszą dokonać 2 razy samooceny i oceny zachowania swoich kolegów. Jest to kwestia wzbudzająca wiele emocji wśród rodziców, gdyż w poprzednich latach rodziła wiele niedobrych sytuacji wśród dzieci.

Nauczyciele pochylili się nad tematem i wypracowali następujące stanowisko:

* ocenianie musi być nadzorowane przez wychowawcę;

* musi być poprzedzone komentarzem nauczyciela co podlega ocenie;

* przyznanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej będzie musiało być przez ucznia odpowiednio uzasadnione. Jeżeli uczeń nie będzie chciał/potrafił uzasadnić swojej oceny, ta nie zostanie wzięta pod uwagę.

* ocena otrzymana od klasy będzie podana na forum klasowym tylko, gdy uczeń, którego ocena dotyczy wyrazi na to zgodę. Jeśli nie – nauczyciel przekaże mu ją indywidualnie;

* jeśli dziecko nie chce, nie czuje się na siłach dokonać samooceny i oceny kolegów – musi zgłosić to wychowawcy, który podejmie dalsze kroki (postara się znaleźć przyczynę, zdiagnozuje problem, itp. Następnie podejmie decyzję, czy uczeń może nie brać udziału w tej ocenie).

Zakończenie Zebrania.

Podziękowania za obecność, współpracę. przez Panią Dyrektor i Przewodnicząca Rady Rodziców.

Chorzów 15-09-2022

Sekretarz – Ciupa Alicja