Regulamin stołówki szkolnej

wpis w: Regulamin świetlicy | 0

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie oraz nauczyciele wnoszący opłaty miesięczne, sytuacje indywidualne oraz uczniowie, których dożywianie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie roku szkolnego,                  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy i wypełnieniu deklaracji                na dostarczenie obiadów, które zawiera podstawowe informacje nt. zasad  organizacji                   i odpłatności za obiady.

 II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Od 1 września 2022 koszt obiadu jednego ucznia wynosi 7,00zł.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.

4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

5.Każdy obiad składa się z dwóch dań oraz dodatku (w ramach dodatku uczeń otrzymuje najczęściej owoc lub niskokaloryczny jogurt lub butelkę wody mineralnej).

6.Szczegóły dotyczące wnoszenia opłat za obiady określa § 20 Statutu Szkoły.

 III. OPŁATY:

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc dokonywana jest tylko przelewem na konto szkoły.

2.Ostatniego dnia żywienia dziecka w miesiącu, kierownik świetlicy wystawia naliczenie               za dany miesiąc i przesyła ją na adres mailowy podany w deklaracji. W przypadku braku adresu e-mailowego doręcza w inny wskazany sposób.

3.Obniżenie opłaty za obiady może nastąpić wyłącznie w przypadku nieobecności dziecka         na zajęciach szkolnych trwającej 3 dni i dłużej.

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 11.10 do godz. 13.35 – na 3 przerwach międzylekcyjnych.

2. Uczniowie zjadają posiłki według ustalonego harmonogramu, który znajduje się                       w świetlicy szkolnej oraz w pokoju nauczycielskim.

3. W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia lub klasy z powodu wyjścia organizowanego przez szkołę (wycieczka całodniowa, zawody sportowe) uczniowi w ramach opłaconego obiadu przysługuje suchy prowiant.

4. Na stołówce oraz w szatniach szkoły a także na mobiPortalu-platformie dla rodziców dostępny jest tygodniowy jadłospis. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i obowiązującymi obecnie wymogami.

5. Katalog serwowanych dań z wyszczególnieniem składników i alergenów dostępny jest       w świetlicy szkolnej. 

 V. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają kierownik oraz wychowawcy świetlicy.

4.Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed stołówką.

5. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.

6. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu).

7. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym rzędzie.

8. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

– spokojnie poruszać się po stołówce,

– zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,

– zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

– zastawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

– szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

– naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

9. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor Szkoły.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2021r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *