Metoda Ortograffiti na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

wpis w: Aktualności / Informacje | 0

Biorąc po uwagę to, że w edukacji wczesnoszkolnej warunkiem postępów w nauce jest odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i jego motywacja, w naszej szkole pedagodzy prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne korzystają z Metody Ortograffiti. Nowatorskie podejście do terapii pedagogicznej opracowane w tej metodzie przybliża uczniów do osiągnięcia głównego celu, którym jest kształtowanie gotowości i doskonalenie umiejętności czytania i pisania. W drodze do realizacji tego celu uczeń ma możliwość rozwijania szeregu różnych funkcji i umiejętności.

Dla kogo prowadzone są zajęcia w oparciu o Metodę Ortografitti w klasach I – III?

 • dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • dla uczniów z ryzyka dysleksji
 • dla uczniów niedostymulowanych dydaktycznie (środowiskowo)
 • dla uczniów nadpobudliwych, z obniżoną koncentracją uwagi
 • dla uczniów z problemami wychowawczymi.

Jakie cele realizuje Metoda Ortograffiti w pracy z uczniami z klas I–III?

 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego
 • wypracowanie motywacji do nauki
 • stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
 • usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i motorycznych
 • poprawa umiejętności czytania i pisania
 • podniesienie kompetencji społecznych
 • uzupełnienie wiadomości i umiejętności
 • wzmacnianie mocnych stron dziecka.

Głównym celem stosowania Metody Ortograffiti w klasach IV–VI jest stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych ważnych w procesie nauki czytania i pisania oraz prawidłowym przebiegu edukacji matematycznej.

Dla kogo prowadzone są zajęcia w oparciu o Metodę Ortograffiti w klasach IV – VI?

 • dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją)
 • dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • dla uczniów z dysgrafią
 • dla uczniów niedostymulowanych dydaktycznie (środowiskowo).

Jakie cele realizuje Metoda Ortograffiti w pracy z uczniami klas IV–VI szkoły podstawowej?

Rezultatem systematycznej pracy Metodą Ortograffiti jest poprawa w zakresie:

 • funkcji słuchowo-językowych
 • koncentracji i pamięci
 • tempa i techniki czytania
 • poprawności ortograficznej
 • jakości graficznej pisma
 • konstruowania różnorodnych form wypowiedzi
 • wzbogacania słownika czynnego ucznia
 • rozumienie czytanego tekstu
 • sprawnego liczenia.

 

Więcej informacji na temat Metody Ortograffiti można uzyskać na stronie internetowej: http://ortograffiti.pl/

 

Tekst opracowała: p. Sylwia Przybylska