Innowacja przyrodniczo- informatyczna- rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole kontynuowana będzie innowacja pedagogiczna „Projekt ciekawi świata –  innowacja przyrodniczo- informatyczna”  o charakterze metodyczno- organizacyjnym.

Innowacja  dotyczy  rozszerzenia nauczanych treści przyrodniczych  w zakresie biologii  i geografii oraz rozwinięcia kompetencji cyfrowych uczniów.

Innowacja będzie polegała na udziale zainteresowanych  uczniów z klas 4-8  w konkursie przyrodniczym z przedmiotów biologia i geografia.

„Projekt  Ciekawi Świata- innowacja przyrodniczo- informatyczna”, który będzie odbywał się w formie konkursu jest naszą odpowiedzią na zainteresowania uczniów,  a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Proponowana innowacja ma charakter metodyczno- organizacyjny i realizuje kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021, a mianowicie rozwija samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz wykorzystuje w procesie edukacyjnym kompetencje cyfrowe uczniów (bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci).

Adresatami innowacji są uczniowie klas 4-8 naszej szkoły. Uczestnictwo w innowacji będzie odbywało się za zgodą rodziców/opiekunów na zasadzie dobrowolności. Innowacja nie niesie ze sobą ograniczeń, co do liczby uczestników. Każdy chętny uczeń może wziąć udział w konkursie. Czas realizacji innowacji obejmuje trzy kolejne lata, czyli rok szkolny 2020/2021, rok szkolny 2021/2022 oraz rok szkolny 2022/2023.

Innowacja będzie realizowana w formie zadań konkursowych o tematyce geograficznej w I półroczu i o tematyce biologicznej w II półroczu. Zadania konkursowe będą prezentowane uczniom co dwa tygodnie na tablicy na II piętrze naszej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Po każdym dwutygodniowym etapie będą ogłaszane wyniki .

Po zakończonej ewaluacji z poprzedniego roku szklonego, w roku szkolnym 2022/2023 nastąpiła zmiana: w I półroczu będą prezentowane zadania z biologii a w II półroczu- zadania z geografii.

Kolejna zmiana wynikająca z ewaluacji- zadania konkursowe będą prezentowane tylko na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce KONKURS „CIEKAWI ŚWIATA”.

Niniejsza innowacja ma na celu zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem literatury dostępnej w bibliotece szkolnej, literatury dostępnej w domach uczniów oraz informacji dostępnych na stronach internetowych. Przebieg konkursu i podanie  wyników będzie uwzględniony w regulaminie konkursu.

Cel główny:

– poszerzenie wiedzy uczniów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych- geografii i biologii  poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Cele szczegółowe:

– zaszczepienie zainteresowań poznawczo- naukowych wśród uczniów,

– rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu biologii i geografii,

– zachęcanie do samodzielnego zdobywanie wiedzy,

– wyposażenie w umiejętności konieczne do wykorzystania posiadanej wiedzy geograficznej, tak dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, jak i w toku dalszej edukacji,

– kształcenie umiejętności samodzielnych działań praktycznych ucznia, takich jak analiza mapy, umiejętności planowania, analiza tekstu,

– swobodne posługiwanie się informacjami zawartymi w książkach lub internecie,

– poszerzenie słownictwa związanego z biologią i geografią,

– rozbudzanie zainteresowania bardziej lub mniej odległymi zakątkami naszego globu,

– uświadamianie postaw poszanowania innych narodów i kultur,

– kształtowanie dociekliwości, refleksyjności i zdrowego krytycyzmu wobec informacji o świecie w mediach, Internecie oraz w formułowaniu indywidualnego poglądu na świat,

– prezentowanie wyników swojej pracy poszukiwawczej,

Innowacja dotyczy rozwiązań:

– metodycznych:  uczniowie poszerzają swoja wiedzę oraz umiejętności zdobywania informacji poprzez zastosowanie metod programowanych czyli pracę z podręcznikiem, prace z mapą, pracę z kluczem do oznaczania roślin lub zwierząt oraz pracę z użyciem zasobów internetowych,

– organizacyjnych- działania będą obejmowały zmiany organizacji uczenia się ucznia. Ten rodzaj innowacji będzie oparty na  formie kontroli wiedzy i umiejętności  jaką jest konkurs. Konkurs będzie opierał się na współpracy nauczycieli przyrody.

– popularyzacja wiedzy przyrodniczej na terenie szkoły,

– kształtowanie u uczniów postawy zdrowej rywalizacji.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

p. Mirella Fragsztajn i p. Urszula Ryś-Sowińska