DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHORZOWIE

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie: sp12chorzow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 • Multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Na stronie brak skrótów klawiszowych.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki nie dla każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Treści wyświetlanie są tylko w układzie pionowym.

 INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • Podwyższony kontrast
 • Możliwość powiększania liter
 • Podświetlane linki
 • Jasne tło

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-14
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
 • Adres: 41 – 506 Chorzów ul. Skrajna 2
 • E-mail: dyrektor@sp12chorzow.pl
 • Telefon: 322461115 lub 500825866

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU:

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia: główne – od ulicy Skrajnej, drugie – od strony tarasu szkoły z dostępnym podjazdem dla osób niepełnosprawnych, trzecie – od strony ścieżki rekreacyjnej.

Portiernia znajduje się w szatni głównej przy wejściu od strony ulicy Skrajnej.

 DOSTĘPNOŚĆ KORYTARZY, SCHODÓW I WIND:

W budynku znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

 INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przed budynkiem szkoły są wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH:

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI – INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ:

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.