Runda 15- odpowiedzi

  1. Jak nazywa się traktat założycielski Unii Europejskiej i kiedy został podpisany (dokładna data)?

Traktat o Unii Europejskiej – traktat z Maastricht. Traktat podpisany 7 lutego 1992 r w holenderskim Maastricht, wprowadzony w 1993r.

2. Podaj imiona i nazwiska ojców założycieli Unii Europejskiej.

Wg Wikipedii:

 Konrad Adenauer

Joseph Bech

Johan Willem Beyen

Winston Churchill

Alcide De Gasperi

Walter Hallstein

Sicco Mansholt

Jean Monnet

Robert Schuman

Paul-Henri Spaak

Altiero Spinelli

Wg oficjalnego portalu UE ojców założycieli jest więcej- https://europa.eu/european-union/about-eu/history_pl

3. Jak nazywał się traktat, który wygasł w 2002r, mający na celu złagodzenie braku zaufania i napięć po drugiej wojnie światowej? Traktat uważany za podwaliny do utworzenia Unii Europejskiej.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), inaczej traktat paryski.

Jest to umowa międzynarodowa dotycząca utworzenia  Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Podpisało go w Paryżu 18  kwietnia 1951 roku sześć państw: Francja, RFN, Włochy, Belgia,  Holandia i Luksemburg.

Równocześnie podpisano protokoły  dodatkowe: o Trybunale Sprawiedliwości Wspólnoty i o związku
  Wspólnoty z Radą Europy. Depozytariuszem był rząd Francji (art.  100). Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952 r. Został zawarty na  okres 50 lat. Wygasł 23 lipca 2002 roku.

4. Wymień państwa, które razem z Polską dołączyły do Unii Europejskiej w 2004r.

Polska, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą,  Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej  1 maja 2004 r.

5. Jak nazywa się porozumienie z 1985 znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy?

Jest to układ z Schengen lub  konwencja z Schengen.

6. W którym roku Polska objęła półroczną Prezydencję Rady Unii Europejskiej? W którym roku czeka Polskę następna prezydencja?

1 lipca 2011r. Polska stanęła na czele Rady Unii Europejskiej.
W 2025r. Polska znów stanie na czele Rady Unii Europejskiej.

7. Wymień 5 głównych organów zarządzających Unią Europejską.

UE jest zarządzana przez główne organy:

Parlament Europejski,

Radę Unii Europejskiej,

Komisję Europejską,

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Obrachunkowy

Europejski Bank Centralny

Parlament Europejski jest bardzo ważnym organem UE. To odpowiednik parlamentu jednoizbowego. Ma dwie siedziby: Brukselę oraz Strasburg.

Rada Unii Europejskiej ma swoją siedzibę w Belgii, a dokładniej w Brukseli. Ten organ może wydawać akty prawne. Bierze również udział w tworzeniu budżetu UE. Wraz z Parlamentem Europejskim Rada jest głównym organem decyzyjnym UE.

Nie należy jej mylić z:

–  Radą Europejską – czyli odbywającym się raz na kwartał szczytem, podczas którego przywódcy krajów Unii spotykają się, aby omówić ogólne kierunki polityki. Rada Europejska jest organizacją Rady Unii Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety. Nie jest jednak instytucją legislacyjną, a zatem nie negocjuje ani nie przyjmuje unijnego prawa.

– Radą Europy – która nie jest organem UE.  Międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu.

Komisja Europejska– jest ważnym organem wykonawczym UE. Komisja odpowiedzialna jest za bieżącą politykę wspólnoty. Zajmuje się wydawaniem rozporządzeń. Siedziba Komisji Europejskiej znajduje się w Brukseli.

Najważniejsza instytucją sądowniczą Unii jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Składa się on z trzech, mniejszych instytucji. Pierwsza z nich to Trybunał Sprawiedliwości, który orzeka o legalności aktów prawnych, wydawanych przez UE oraz rozwiązuje spory pomiędzy krajami członkowskimi. Dwie kolejne instytucje to: Sąd Pierwszej Instancji oraz Sąd do Spraw Służby Publicznej.

Trybunał Obrachunkowy zwany też Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO), Trybunałem Rewizyjnym, Trybunałem Audytorów lub Trybunałem Rewidentów Księgowych – instytucja Unii Europejskiej kontrolująca wykonanie budżetu oraz wpływy i wydatki Wspólnot Europejskich. 

Europejski Bank Centralny – instytucja Unii Europejskiej posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Odpowiada za emisję euro i utrzymanie jego stabilności na rynku.

Wpis opracowała: p. U. Ryś-Sowińska