Pedagog w szkole

wpis w: Pedagog | 0

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej oraz dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży, a co za tym idzie podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.

1. Zadania ogólno-wychowawcze:

 • diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów,
 • stała współpraca w sprawie sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów z wychowawcami klas, nauczycielami, psychologiem szkolnym, logopedą oraz wychowawcami świetlicy szkolnej,
 • poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży,
 • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
 • dokonywanie okresowej analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

2. Zadania profilaktyczne:

 • klasy I – „Cukierki”,
 • klasy VI – zajęcia o tematyce antyuzależnieniowej,
 • rodzice uczniów klas VI – pogadanka o tematyce antyuzależnieniowej,
 • organizacja zajęć integrujących w klasach I,
 • uczestnictwo w kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 • organizacja spotkania uczniów z przedstawicielami służb publicznych (Straż Miejska, Policja),
 • współpraca z instytucjami,
 • uczestnictwo w zespołach wychowawczych,
 • wspieranie wychowawców klas i nauczycieli,
 • organizacja: Dni Bezpiecznego Internetu, Tygodnia Świadomości Dysleksji, Dni Integracji,
 • proponowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uczniom z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, wymagających dodatkowej, wzmożonej opieki.

3.Indywidualna opieka pedagogiczna:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych,
 • pomoc w trudnościach szkolnych,
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych,
 • obserwacje,
 • konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach,
 • planowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia.

4. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych uczniów i udzielanie pomocy materialnej.

 • współpraca z OPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • współpraca ze świetlicą szkolną, – pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne – „Wyprawka szkolna”,
 • współpraca ze Szkolnym Kołem Przyjaciół Dzieci.

 5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych  i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych:

 • rozmowy, porady i konsultacje,
 • udział w zespole ds. „Niebieskiej Karty”,
 • współpraca z psychologiem szkolnym i instytucjami,
 • udział w zespołach wychowawczych.

Drogi Uczniu!

 • Masz problemy z nauką?
 • Ktoś narusza Twoje prawa?
 • Jesteś ofiarą przemocy?
 • Nie masz z kim porozmawiać?
 • Potrzebujesz rady?

Jeżeli odpowiedź na jedno z pytań brzmi „tak” to odwiedź gabinet pedagoga szkolnego.

 

Drodzy Rodzice, od pedagoga szkolnego możecie oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej Twojego dziecka, takiej jak:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Tekst opracowała: p. Sylwia Przybylska